අයදුම්පත

අයදුම්පත

කාබනික කෘෂිකාර්මික නිශ්පාදනය සහ සැකසීම සඳහා අවශ්‍යතාවයන්.

සම්පූර්ණ කළ අත්සන් කරන ලද අයදුම්පත නැවත කන්ට්‍රෝල් යූනියන් සහතික කිරීමේ කාර්යාලයට භාර දෙන්න.
සහතික කිරීමේ විගණනයක් ඉදිරියට ගෙන යාමේ හොඳම ක්‍රමය සාකච්ඡා කර, ඔබට පිරිනැමීමක් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

SLORG.APPL.F01
Version:SL02;01-04-2019